Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
05.02.2021  

Nov Odlok o spremembah o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo, velja od 05.02.2021 do 12.02.2021

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o spremembah o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu RS. Odlok je v veljavi od 05.02.2021 do 12.02.2021.

Države, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam.
Osebo, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset (10) dni.


Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa PCR, ki ni starejši kakor 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna ter sta navedena v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-na-prisotnost-virusa-sars-cov-2-pri-prehajanju-meja/ ), ali po HAG metodi v državi članici EU ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa.


Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, hitri antigenski testi pa morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja. Negativni izvid testa (PCR in HAG) ne sme starejši kakor 48 ur od odvzema brisa.


Prekinitev karantene


Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAG in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Osebi o tem ni treba obveščati nikogar, mora pa imeti v primeru morebitne kontrole (Policije, ZIRS ali NIJZ) pri sebi kot dokazilo tako potrdilo (iz katerega je razviden datum napotitve v karanteno) kot tudi obvestilo o negativnem izvidu testa za prisotnost SARS-CoV-2 (iz katerega morata biti razvidna datum opravljanja testa in rezultat).
Izjeme brez karantene in negativnega testa PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG)

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG). Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:


1. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza* ali z njega;


2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;


3. osebi, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 6 urah po vstopu;

4. osebi z diplomatskim potnim listom;


5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;


7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;


8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo (torej če oseba, s katero otrok potuje, predloži negativni test ali uveljavlja eno od 10 izjem);

9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najpozneje 48 ur po prehodu meje;

10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarski del in se vrača čez mejo najkasneje v 8 urah po prehodu meje;


11. osebi iz 1., 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka tega člena, ki prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je nižja od 14-dnevne incidence v Republiki Sloveniji.


*Osebe iz 11. točke so:


1. čezmejnemi dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

3. državljan države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

4. oseba, naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

Oseba iz 6.točke mora opraviti testiranje na prisotnost SAR-CoV-2 po metodi PCR ali s hitrim antigenskim testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.


* Izjema za opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza velja za voznike s tovornim vozilom. Ko so vozniki brez tovornega vozila in v Sloveniji nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča, lahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (2. točka 1. odstavka 10. člena odloka).Vozniki brez tovornega vozila, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno bivališče, pa te izjeme ne morejo uveljavljati.


* Tranzit pomeni, da mora oseba v 6 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.


Osebe, ki so jim mednarodne organizacije izdale laissez-passer potovalni dokument, in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, ter izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kakor imetniki diplomatskih potnih listov.
Izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom PCR ali HAG, ki ni starejši od sedem dni.
Če prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je višja od 14-dnevne incidence v Republiki Sloveniji, se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa PCR ali HAG, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa, vstopi dovoli:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

3. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

4. osebi, naročeni na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.


Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije, ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.


Vse informacije v zvezi z vstopom v Slovenijo se nahajajo na:
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa 

 

Nova Odluka o izmjenama o utvrđivanju uvjeta ulaska u Republiku Sloveniju, važeća od 05.02.2021. do 12.02.2021.


Vlada Republike Slovenije je donijela novu Odluku o izmjenama o utvrđivanju uvjeta ulaska u Republiku Sloveniju  u svrhu sprječavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i objavila je  u Službenom listu Republike Slovenije. Odluka stupa na snagu od 05.02.2021 do 12.02.2021.

Države s visokim rizikom od zaraze virusom  SARS-CoV-2 ili administrativne jedinice države su uvrštene na crveni spisak.
Osoba koja dolazi iz zemlje sa crvene liste u karanteni je deset (10) dana zbog moguće zaraze virusom SARS-CoV-2.


Osobi neće biti određena  karantena ako u trenutku prelaska granice priloži negativni PCR test, koji nije stariji od 48 sati od uzimanja brisa i urađen je u državi članici EU, državi članici Šengena ili pri organizaciji odnosno pojedincu  koje je odredio Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalni laboratorij za zdravlje, životnu sredinu i hranu identifikovani kao relevantan i vjerodostojan, te koji su navedeni na web stranici Nacionalnog laboratorija za zdravlje, životnu sredinu i hranu (https: / /www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov -testovi-za-prisustvo-sars-cov-2-virusa-prilikom-prelaska-granica /), ili prema HAG metodi u državi članici EU  ili šengenskog područja i koji ne smiju biti stariji od 24 sata nakon uzimanja brisa.


Po ulasku u Republiku Sloveniju priznaju se i negativni PCR testovi provedeni u trećim zemljama, a brzi antigenski testovi se moraju provoditi u državi članici EU ili šengenskom području. Negativni rezultati testa (PCR i HAG) ne smiju biti stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa.


Prestanak karantena


Ako se osoba poslana u karantenu kod kuće po ulasku u Republiku Sloveniju podvrgne testiranju na prisustvo SARS-CoV-2 metodom PCR ili HAG tokom karantene i rezultati ispitivanja budu negativni, smatra se da je karantena prekinuta. Osoba o tome ne mora nikoga obavijestiti, ali u slučaju moguće kontrole (policija, ZIRS ili NIJZ) za dokaz mora imati i potvrdu (koja pokazuje datum upućivanja u karantin) i obavijest o negativnom testu na SARS-CoV -2 (od kojeg moraju biti vidljivi datum testa i rezultat).
Izuzeci bez karantene i negativnog PCR testa ili brzog antigenskog testa (HAG).


Postoje izuzeci kada osoba neće biti stavljena u karantenu, a također joj nije potreban negativni test (PCR ili HAG). Ulazak iz bilo koje države na crvenom spisku je prema tome dozvoljen:


1. osobi upućenoj na obavljanje zadataka u međunarodnom transportnom* sektoru ili van njega;

2. licu koje vrši prijevoz robe ili lica u Republiku Sloveniju u privrednom prometu, te za teretni i putnički promet u tranzitu, ako napušta republiku Sloveniju u roku od 8 sati nakon prelaska granice i licu koje vrši prevoz robe ili lica iz Republike Slovenije u privrednom prometu i vraća se u Republiku Sloveniju u roku od 8 sati nakon napuštanja;

3. osobi koja u tranzitu putuje kroz Republiku Sloveniju i napušta je najkasnije 6 sati nakon ulaska;

4. osobi sa diplomatskim pasošem;

5. predstavniku stranog sigurnosnog organa (policije ili pravosuđa) koji obavlja službeni zadatak i napušta Republiku Sloveniju u najkraćem mogućem roku nakon završetka zadatka;

6. pripadniku Slovenske vojske, policije ili službeniku državnog organa koji je u povratku s upućenog rada u inostranstvo te službenicima državnih organa koji su na službenom putu u inostranstvu;

7. osobi koja je bila dovezena u Republiku Sloveniju  kolima hitne pomoći ili sanitetskim vozilom i pratećem medicinskom osoblju u tom vozilu;

8. djetetu, koje još nije navršilo 13 godina i prelazi granicu zajedno sa članom uže porodice koje nije poslano u karantenu kod kuće ili mu nije odbijen ulazak u Republiku Sloveniju (tj. ako osoba sa kojom dijete putuje priloži negativni test ili je uvrštena u jednu od 10 iznimki);

9. pripadniku službi zaštite i spašavanja, zdravstva, policije, vatrogasaca ili drugoj osobi, koja vrši humanitarni prevoz ili nudi pomoć pri rješavanju i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i preko granice se vraća najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice;

10. dvostrukom vlasniku ili zakupcu zemljišta u pograničnom području ili s obje strane državne granice koji prelazi državnu granicu sa susjednom državom u svrhu obavljanja poljoprivredno-šumarskih poslova i vraća se preko granice najkasnije 8 sati nakon prelaska granice;


11. osobi iz točaka 1., 2., 3. i 4. tačke stavka ovog člana koja dolazi iz države članice Europske unije ili schengenskog područja čija je 14-dnevna incidencija SARS-CoV-2 infekcije na 100 000 stanovnika manja od 14-dnevne incidenije u Republici Sloveniji.
Osobe iz 11. tačke su:


1. prekogranični dnevni radni migranti koji imaju radni odnos u nekoj od država članica EU ili drugoj šengenskoj zemlji, za što ima dokaz odnosno potpisanu izjavu kojom potkrepljuje razlog prelaska granice kao dnevni radni migrant koji se vraća u roku od 14 sati od prelazak granice;

2. osoba koja svakodnevno ili povremeno prelazi granicu zbog sudjelovanja u obrazovanju, obuci ili naučnim istraživanjima u Republici Sloveniji ili državi članici Evropske unije ili šengenskom području i dokazuje to odgovarajućim dokazima. Ako je osoba maloljetna ili ne može putovati sama iz drugih razloga, osoba koja je prevozi također može ući pod istim uslovima, ali se mora vratiti preko granice odmah nakon izvršenog prijevoza;

3. državljanin države članice Europske unije ili šengenskog područja koji dolazi iz druge države članice Europske unije ili šengenskog područja, gdje je pružao zaštitu i pomoć osobama kojima je potrebna podrška, briga ili briga članova porodice , roditeljska briga i kontakt s djetetom , rad na uzdržavanju privatnog objekta ili zemljišta u vlasništvu, zakupu ili korištenju ili koji je eliminisao neposrednu prijetnju zdravlju, životu i imovini i vratio se preko granice u roku od 12 sati nakon prelaska granice;

4. osoba naručena za zdravstvenu uslugu u Republici Sloveniji i vraća se preko granice odmah nakon pružanja usluge. Ako je maloljetnik pretplaćen na zdravstvenu uslugu, njegov staratelj može ući pod istim uvjetima ako putuju zajedno.
 
Osoba iz 6. točke se mora po dolasku u Republiku Sloveniju testirati na prisustvo SAR-CoV-2 PCR metodom ili brzim antigenskim testom, a poslodavac mora osigurati uvjete za izolaciju dok ne primi rezultat testa.

* Izuzetak za obavljanje zadataka u međunarodnom transportnom sektoru važi za vozače teretnih vozila. Kada su vozači bez teretnih vozila i nemaju prijavljen privremeni ili stalni boravak u Sloveniji, mogu primijeniti izuzetak koji se odnosi na vozače u međunarodnom prevozu (točka 2. stavka 1. člana 10. Odluke). Vozači bez teretnog vozila, koji u Sloveniji imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak, ovaj izuzetak ne mogu koristiti.

*Tranzit znači, da osoba u roku od 6 sati mora napustiti Sloveniju a put mora obaviti bez nepotrebnog ili suvišnog zadržavanja, te napuštanja tranzitne rute. Putnici prilikom putovanja mogu obaviti hitne radnje u tranzitu, kao što je točenje goriva, pauza za fiziološke potrebe, te ne smiju prenoćiti. Osoba u tranzitu kod sebe mora imati važeći putni dokument (također i vizu ili dozvolu za boravak ukoliko je to potrebno), te dokument koji dokazuje namjeru i cilj tranzita (od 14 jula dalje dokument o namjeri i cilju tranzita moraju pokazati samo nerezidenti EU; za rezidente je dovoljan važeći putni dokument). Osobi, za koju se smatra, da zbog mjera susjednih država neće moći napustiti teritoriju Slovenije, ulazak u Sloveniju neće  biti dozvoljen.

Osobe kojima su međunarodne organizacije izdale laissez-passer putni dokument, i pozivom ili potvrdom koji izdaje državni organ Republike Slovenije, te ukoliko dokažu službeni razlog posjete Sloveniji, prilikom prelaska granice imaju isti tretman kao i nosioci diplomatskih pasoša.

Izuzetci za ulazak bez karantene sa negativnim testom koji nije stariji od sedam dana.

Ako dolazi iz države članice Europske unije ili schengenskog područja čija je 14-dnevna učestalost slučajeva SARS-CoV-2 na 100 000 stanovnika veća od 14-dnevne incidencije u Republici Sloveniji, osoba neće biti smještena u karantenu kod kuće nakon prilaganja negativnog rezultata testa. PCR ili HAG  koji nije stariji od sedam dana nakon uzimanja briseva, omogućavaju ulazak:


1. prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u nekoj od država članica EU ili drugoj šengenskoj zemlji, za što imaju dokaz odnosno potpisanu izjavu kojom potkrepljuje razlog prelaska granice kao dnevni radni migrant koji se vraća u roku od 14 sati od prelazak granice;

2. osobi koja svakodnevno ili povremeno prelazi granicu zbog sudjelovanja u obrazovanju, obuci ili naučnim istraživanjima u Republici Sloveniji ili državi članici Evropske unije ili šengenskom području i dokazuje to odgovarajućim dokazima. Ako je osoba maloljetna ili ne može putovati sama iz drugih razloga, osoba koja je prevozi također može ući pod istim uslovima, ali se mora vratiti preko granice odmah nakon izvršenog prijevoza;

3. državljaninu države članice Europske unije ili šengenskog područja koji dolazi iz druge države članice Europske unije ili šengenskog područja, gdje je pružao zaštitu i pomoć osobama kojima je potrebna podrška, briga ili briga članova porodice , roditeljska briga i kontakt s djetetom , rad na uzdržavanju privatnog objekta ili zemljišta u vlasništvu, zakupu ili korištenju ili koji je eliminisao neposrednu prijetnju zdravlju, životu i imovini i vratio se preko granice u roku od 12 sati nakon prelaska granice;

4. osobi naručenoj za zdravstvenu uslugu u Republici Sloveniji koja se vraća preko granice odmah nakon pružanja usluge. Ako je maloljetnik pretplaćen na zdravstvenu uslugu, njegov staratelj može ući pod istim uvjetima ako putuju zajedno.

Test se mora provesti PCR metodom u državi članici Europske unije, državi članici šengenskog područja ili organizacijama ili pojedincima u trećim zemljama koje priznaju Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i hranu (NLZOH) prema potrebi i objavljeni su na web stranici NLZOH. Test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 može se provesti i brzim antigenskim test u državi članici Evropske unije ili šengenskom području.


Sve informacije u vezi sa ulaskom u Sloveniju se nalaze na:
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa