Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
11.01.2021  

Rdeči seznam držav – vstop v Slovenijo, velja od 9.1.2021

Države, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam.

Osebo, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset (10) dni.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa PCR, ki ni starejši kakor 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna ter sta navedena v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po HAG metodi v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, hitri antigenski testi pa morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja. Negativni izvid testa (PCR in HAG) ne sme starejši kakor 48 ur od odvzema brisa.

Izjeme brez karantene in negativnega testa PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG)
Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG). Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:


1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;


2. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza* ali z njega;


3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu* ter zapusti Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;


4. osebi, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 6 urah po vstopu;


5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;


6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;


7. osebi z diplomatskim potnim listom;


8. osebi, naročeni na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji, ki se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;


9. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;


10. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo (torej če oseba, s katero otrok potuje, predloži negativni test ali uveljavlja eno od 12 izjem);


11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;


12. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najpozneje 48 ur po prehodu meje.

* Izjema za opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza velja za voznike s tovornim vozilom. Ko so vozniki brez tovornega vozila in v Sloveniji nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča, lahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (2. točka 1. odstavka 10. člena odloka).Vozniki brez tovornega vozila, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno bivališče, pa te izjeme ne morejo uveljavljati.

* Tranzit pomeni, da mora oseba v 6 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

Osebe, ki so jim mednarodne organizacije izdale laissez-passer potovalni dokument, in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, ter izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kakor imetniki diplomatskih potnih listov.

 

Crveni spisak država – ulazak u Sloveniju, važi od 09. 01. 2021.

Države, za koje postoji visoki rizik za zarazu virusom SARS-CoV-2, ili administrativne jedinice država su uvrštene na crveni spisak.

Lice, koje dolazi iz države na crvenom spisku se zbog eventualne zaraze virusom SARS-CoV-2 upućuje u karantin u trajanju od deset (10) dana.

Licu karantin neće biti određen ukoliko prilikom prelaska granice pokaže negativan nalaz PCR testa, koji nije stariji od 48 sati od uzimanja brisa i koji je napravljen u državi članici EU, državi članici šengenskog prostora ili pri organizaciji ili pojedincu, koje su Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalni laboratorij za zdralje, okoliš i hranu prepoznali kao pouzdana i vjerodostojna, te ako su navedeni na spisku na internet stranici Nacionalnog laboratorija za zdravlje, okoliš i hranu ili brzim antigenskim testiranjem (HAG) napravljenim u državi članici šengenskog područja.

Prilikom ulaska u Republiku Sloveniju također se priznaju negativni testovi, napravljeni u trećim državama dok antigenski testovi moraju biti napravljeni u državi članici EU ili šengenskog područja. Negativan nalaz (PCR i antigenski test) ne smije biti stariji od 48 sati od uzimanja brisa.


Izuzeci bez karantina i negativnog PCR ili antigenskog testa (HAG)

Određeni su izuzeci u kojim licima neće biti određen karantin i u kojim nije potreban negativan test (PCR i HAG). Ulazak iz bilo koje države na crvenom spisku se na ovaj način dozvoljava:

1. prekograničnom dnevnom radnom migrantu koji ima radni odnos u nekoj od država članica EU ili nekoj drugoj šengenskoj zemlji, za što posjeduje dokaz odnosno potpisanom izjavom potkrijepi razlog prelaska granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice;


2. osobi upućenoj na obavljanje zadataka u međunarodnom transportnom sektoru ili iz njega,

3. licu koje vrši prijevoz robe ili lica u/iz Republike Slovenije u privrednom prometu, te za teretni i putnički promet u tranzitu, koji će napustiti Sloveniju u roku od 8 sati nakon prelaska granice;

4. osobi koja u tranzitu putuje kroz Republiku Sloveniju i napušta je najkasnije 6 sati nakon ulaska;

5. predstavniku stranog sigurnosnog organa (policije ili pravosuđa) koji obavlja službeni zadatak i napušta Republiku Sloveniju u najkraćem mogućem roku nakon završetka zadatka;

6. osobi i pratećem medicinskom osoblju  koja je u Republiku Sloveniju prevezena vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom;

7. osobi sa diplomatskim pasošem;


8. osobi, naručenoj na zdravstvenu uslugu u Republici Sloveniji, koja se preko granice vraća odmah po obavljanu zdravstvene usluge. Ukoliko je za zdravstvenu uslugu naručeno maloljetna osoba, pod istim uslovima može ući i njen zakoniti skrbnik ukoliko putuju zajedno;


9. državljanu države članice Evropske unije ili šengenskog područja, koja dolazi iz druge članice Evropske unije ili šengenskog područja, u kojima je čuvao i i pružao pomoć osobama kojima je potrebna podrška, briga ili njega članova porodice, roditeljska skrb i kontakt sa djecom ili je otklanjao neposrednu opasnost za zdravlje, život i imovinu a koji se preko granice vraća u roku od 12 sati od prelaska granice;


10. djetetu, koje nije napunilo 13 godina i granicu prelazi zajedno sa članom uže porodice, kojemu nije određen karantin, odnosno nije mu odbijen ulazak u Republiku Sloveniju (znači ukoliko osoba sa kojom dijete putuje pokaže negativan test ili ako spada u neki od 12 izuzetaka);

11. osobi koja dnevno ili povremeno prelazi granicu zbog uključenosti u odgoj, obrazovanje ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji ili državi članici Evropske unije ili šengenskog područja i to potkrijepi odgovarajućim dokazima. Ukoliko je osoba maloljetna ili iz drugih razloga ne može putovati sama, pod istim uslovima može ući i osoba koja ju prevozi,  s tim da se preko granice mora vratiti odmah poslije obaljvenog prijevoza;


12. pripadniku službi zaštite i spašavanja, zdravstva, policije, vatrogasaca ili drugoj osobi, koja vrši humanitarne prevoze ili nudi pomoć pri rješavanju i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i preko granice se vraća najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice.


- Izuzetak za obavljanje zadataka u sektoru međunarodnog prevoza važi za vozače sa teretnim vozilom. Kada su vozači bez teretnog vozila i u Sloveniji nemaju prijavljen privremeni ili stalni boravak, mogu se svrstati u izuzetak koji vrijedi za vozače u međunarodnom prevozu (2. tačka 1. stava 10. člana odluke). Vozači bez teretnog vozila, koji u Sloveniji imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak, ovaj izuzetak ne mogu koristiti.

- Tranzit znači, da osboba u roku od 6 sati mora napustiti Sloveniju a put mora obaviti bez nepotrebnog ili suvišnog zadržavanja, te napuštanja tranzitne rute. Putnici prilikom putovanja mogu obaviti hitne radnje u tranzitu, kao što je točenje goriva, pauza za fiziološke potrebe, ne smiju prenoćiti. Osoba u tranzitu kod sebe mora imati važeći putni dokument (također i vizu ili dozvolu za boravak ukoliko je to potrebno), te dokument koji dokazuje namjeru i cilj tranzita (od 14 jula dalje dokument o namjeri i cilju tranzita moraju pokazati samo nerezidenti EU; za rezidente je dovoljan važeći putni dokument). Osobi, za koju se smatra, da zbog mjera susjednih država neće moći napustiti teritoriju Slovenije, ulazak u Sloveniju neće  biti dozvoljen.

Osobe kojima su međunarodne organizacije izdale laissez-passer putni dokument, i pozivom ili potvrdom koji izdaje državni organ Republike Slovenije, te ukoliko dokažu službeni razlog posjete Sloveniji, prilikom prelaska granice imaju isti tretman kao i nosioci diplomatskih pasoša.