Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
04.02.2010  

Strategija razvoja energetskega sektorja v Federaciji BiH

Predsednik vlade Federacije BiH Mustafa  Mujezinović in minister za energetiko, rudarstvo in industrijo Federacije BiH Vahid Hećo sta predstavila »Strategijo razvoja energetskega sektorja – prioritetni energetski objekti za izgradnjo« v Federaciji BiH. Do 2018 Federacija BiH načrtuje izgradnjo 6 termoelektrarn, 14 hidroelektrarn, 6 vetrnih elektrarn in 25 malih hidrocentral v skupni moči 3.521 megavatov (MW). Ti objekti so strateškega pomena za Federacijo BiH in so zajeti v Strateškem načrtu in programu razvoja energetskega sektorja Federacije BiH. Konzorcij za izgradnjo objektov bodo sestavljali Elektroprivreda BiH, Energoinvest in Hidrogradnja ter druga podjetja, ki bi bila zainteresirana za izgradnjo elektroenergetskih objektov. Vrednost izgradnje energetskih objektov naj bi znašala 10 milijard konvertibilnih mark (KM) (5 milijard EUR). V kolikor ne bodo sposobni sami graditi te objekte, bodo na podlagi mednarodnih razpisov iskali strateške partnerje. Zaradi političnih tenzij v preteklosti glede gradnje energetskih objektov ti projekti niso bili realizirani. Kljub temu so bile izdelane štiri kvalitetne fisibility  studije za objekte, ki bodo uporabne za bodočo gradnjo, druge študije pa so še v pripravi. Prioritetno se bodo začela izvajati dela na termoelektrarni Tuzla in Kakanj, na hidroelektrarni Vranduk in Ustikolina in na malih hidroelektrarnah. Ministrstvo za energtiko bo za  za vsak objekt posebej sprejelo odločitve, ki bodo definirale nosilce priprav, izgradnje in koriščenje objekta, načine in modele financiranja, obveznosti, roke in  kontrolo izvajanja, o čemer bo obveščena javnost.

Predsednik vlade Federacije BiH je posebej poudaril, da bodo gradili objekte z lastnimi sredstvi, v kolikor pa ne bodo sposobni sami, bodo pozvali tuje investitorje javno in transparentno, ki bi želeli investirati v visokoprofitabilne objekte. K izvedbi projektov bodo pristopili takoj, da ne bi BiH prišla v situacijo, da bi morala uvažati električno energijo.

V letošnjem letu bodo v Federaciji BiH investirali v modernizacijo  rudnikov v višini 120 mio KM (60 mio EUR),  v naslednji šestih letih pa še 500 mio KM (250 mio EUR). Sredstva bo zagotovil  koncern Elektroprivreda BiH in sedem rudnikov premoga, ki so članice koncerna, ki je začel delovati s 1.1.2010.

 

Mustafa Mujezinović, predsjednik Vlade F BiH i Vahidin Hećo, ministar za energetiku, rudarstvo i industriju F BiH, predstavili su »Strategiju razvoja energetskog sektora – prioritetni energetski objekti za izgradnju« u F BiH. Do 2018. godine, F BiH planira izgradnju 6 termoelektrana, 14 hidroelektrana, 6 elektrana na vjetar i 25 manjih hidrocentrala zajedničke snage 3.521 MW. Ti objekti su od strateškog značaja za F BiH, i obuhvaćeni su u Strateškom planu i programu razvoja energetskog sektora F BiH. Konzorcij za izgradnju objekata sastavljat će Elektroprivreda BiH, Energoinvest i Hidrogradnja te druga preduzeća, koja će biti zainteresovana za izgradnju elektroenergetskih objekata. Vrijednost izgradnje energetskih objekata iznosila bi 10 milijardi KM (5 milijardi EUR). Ukoliko ne budu sposobni sami graditi objekte, morat će na temelju međunarodnih tendera tražiti strateške partnere. Zbog političkih tenzija u prošlosti, što se tiče gradnje energetskih objekata, ti projekti nisu bili realizovani. Unatoč tome, za objekte su bile razrađene četiri fisibility studije, koje će biti upotrebljive za buduću gradnju, druge studije su još u pripremi. Po prioritetu će se početi izvoditi radovi na termoelektrani Tuzla i Kakanj, na hidroelektrani Vranduk i Ustikolina i na manjim hidroelektranama. Ministarstvo za energetiku će za svaki objekat posebno donijeti odluke, koje će definirati nosioce priprema, izgradnje i korištenja objekata, načine i modele finansiranja, obaveze, rokove i kontrolu izvođenja, o čemu će biti javnost obaviještena.

Predsjednik vlade FBiH je posebno istakao, da će graditi objekte od vlastitih sredstava, ukoliko ne budu sposobni sami, javno i transparentno će pozvati strane investitore, koji bi željeli investirati u visokoprofitne objekte. Ka izvođenju projekata pristupiti će odmah, da ne bi BiH došla u situaciju, da mora uvoziti električnu energiju.

U ovoj godini će se u F BiH investirati u modernizaciju rudnika oko 120 mio KM (60 mio EUR), a u sljedećih šest godina još 500 mio KM (250 mio EUR). Sredstva će priskrbiti koncern Elektroprivreda BiH i sedam rudnika uglja, koji su članovi koncerna, i koji  je počeo djelovati sa 01.01.2010.