Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /Prebivališče /

V Uradnem listu št. 52/16 je bil objavljen Zakon o prijavi prebivališča (v nadaljevanju: ZPPreb-1), ki se je začel uporabljati dne 13. 8. 2017.

Stalni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno oziroma naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini. Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota, hkrati pa lahko prijavo izvedete tudi na slovenskem veleposlaništvu v Sarajevu.

Prijavna obveznost izhaja iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena. Stalni naslov v tujini mora prijaviti posameznik (državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje) s stalnim prebivališčem v RS, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve.  Zakon določa tudi obveznost prijave vsake spremembe stalnega naslova v tujini in sicer v roku 15 dni od spremembe.

K prijavi stalnega naslova v tujini so zavezani tudi državljani in tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki so že v tujini, pa še nimajo prijavljenega stalnega naslova v tujini.

Zakon pri prijavi prebivališča otroka določa, da je potrebno soglasje drugega starša pri prijavi prebivališča otroka, če se otroka prijavlja na naslov, ki ni enak naslovu obeh staršev. Soglasje drugega starša pri prijavi prebivališča otroka med drugim ni potrebno, če:
• otroka prijavlja na naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;
• otroku prijavlja prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo (odločba pristojnega sodišča);
• je otrokovo prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
• njegovo prebivališče ni znano;
• mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;
• je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Če ima posameznik hkrati s stalnim naslovom v tujini, v RS prijavljeno začasno prebivališče, je prijavljeno začasno prebivališče avtomatično tudi naslov za vročanje.

Prijava stalnega naslova v tujini je mogoča tudi preko portala e-uprava, z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje.

Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini. Šesti odstavek 14. člena določa, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štiri leta. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.

Vsi posamezniki, ki imajo prijavljen začasen odhod iz območja RS, ki v prejšnjem zakonu ni bil časovno omejen in odjave, spremembe ali nove prijave ne bodo izvedli sami, jim bo to prenehalo štiri leta po uveljavitvi zakona, to je 13.8.2020. 

Za prijavo odjavo začasnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota, hkrati pa lahko prijavo izvedete tudi na slovenskem veleposlaništvu v Sarajevu.

Prijavna obveznost izhaja iz petega odstavka 10. člena. Začasni naslov mora prijaviti državljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki ima stalno prebivališče v RS, če se začasno naseli v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasno naslov. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Prav tako mora posameznik pristojnemu organu prijaviti spremembo začasnega naslova v tujini (zaradi selitve ali zaradi spremembe administrativne narave, kot je npr. sprememba naziva ulice) v 15 dneh od spremembe.

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasni naslov v tujini oba starša, lahko pa tudi samo eden od staršev s soglasjem drugega, oziroma drug zakoniti zastopnik. Ob tem se smiselno uporablja določba zakona, ki ureja primere, ko soglasje ni potrebno. 

Novorojenčku se začasni naslov v tujini ne določa avtomatično, kot to velja za druge naslove, temveč izključno na podlagi prijave.

Tudi prijava začasnega naslova v tujini je mogoča tudi preko portala e-uprava, z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje.

Zakon določa, v katerih primerih začasni naslov preneha. To je:
- z odjavo začasnega naslova v tujini,
- s potekom štirih let od prijave (če ne bo nove prijave pred prenehanjem),
- s prijavo spremembe začasnega naslova v tujini,
- s prijavo začasnega prebivališča v RS,
- s prenehanjem stalnega prebivališča v RS,
- s prijavo stalnega naslova v tujini,
- s prenehanjem državljanstva RS,
- s smrtjo posameznika,
- z dnem dokončnosti odločbe v postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča,  katero se posamezniku odjavi stalno prebivališče in v RSP vpiše stalni naslov v tujini ali odločbe, s katero posamezniku v RSP preneha prijava stalnega prebivališča ali odločbe v postopku ugotavljanja začasnega prebivališča, s katero se posamezniku v RSP prijavi začasno prebivališče

K odjavi začasnega naslova je zavezan posameznik in sicer v roku 15 dneh po odselitvi. Odjava začasnega naslova je mogoča tudi pred odselitvijo, pri čemer je potrebno navesti datum odselitve. Ob tem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo prijavo.